Smlouva o poskytování internetových služeb "Home-learning"

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek (dále jen "Provozovatel") www.etesty.cz je Ing.Ondřej Horázný, se sídlem Čajkovského 1, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 15308596 který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků ( autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 2. "Uživatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského listu s předmětem "Provozování autoškoly", kterému je poskytována služba.
 3. "Zvláštním uživatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jiná, nežli v bodě 1.2.
 4. Smlouva o poskytování internetových služeb "Home-learning" na serveru etesty.cz (dále jen "Smlouva") je uzavřena v okamžiku, kdy uživatel nebo zvláštní uživatel řádným a úplným vyplněním všech údajů požadovaných provozovatelem projeví svůj souhlas s podmínkami poskytování služeb "Home-learningu" (dále služba či služby) provozovatelem, nebo v okamžiku, kdy uzavřou smlouvu písemně.
 5. Služba je poskytována na území České republiky.
 6. Služba je popsána v návodu k použití.
 7. Tato služba je internetovou službou "Home-learning" (popsanou v návodu k použití).

2. Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za změny kvality služby nebo za přerušení poskytování služby v souvislosti s poruchami služeb třetích osob.

3. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel:

4. Práva a povinnosti provozovatele

4.1 Provozovatel je povinen:

4.2 Provozovatel má právo:

5. Omezení nebo pozastavení služeb

5.1 Provozovatel má právo omezit nebo pozastavit používání služby uživateli, jestliže:

6. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li sjednáno jinak.
 2. Tato smlouva nabývá účinnosti po označení volby "Se smlouvou souhlasím" a odesláním registračního formuláře.
 3. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu s okamžitou účinností;

7. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel uzavřením smlouvy souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých případných osobních údajů provozovatelem. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu trvání Smlouvy a na dobu 5 let po jejím ukončení. Po uplynutí této doby budou provozovatelem získané osobní údaje nenávratně zničeny. Uživatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné. S předchozím souhlasem uživatele je provozovatel oprávněn tyto údaje poskytnout osobě, která se prokáže jako uživatelův oprávněný zástupce.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení z těchto podmínek bude považováno za nezákonné, nevynutitelné nebo neplatné, taková nezákonnost, nevynutitelnost nebo neplatnost se nebude vztahovat na ostatní ustanovení těchto podmínek. Provozovatel i uživatel souhlasí s tím, že všechna nezákonná, nevynutitelná nebo neplatná ustanovení budou nahrazena novými.
 3. Provozovatel zdůrazňuje své shora uvedené právo rozsah služby průběžně měnit, zejména na základě technických možností budovaného systému.
 4. Provozovatel zdůrazňuje své shora uvedené právo jednostranně měnit smluvní podmínky.
 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.